Hluk je zvuk, který vyvolává nepříjemný, rušivý vjem nebo škodlivý účinek. Nadměrný hluk působí negativně na většinu živých organismů. Z biologického hlediska způsobuje hluk vypětí nervové soustavy, vyvolává únavu, podrážděnost, nespavost či vegetativní poruchy. Zvláštním problémem je trvalé porušení sluchového ústrojí vlivem dlouhotrvajícího pobytu v hlučném prostředí.

 

Ochranu před negativním účinkem hluku a vibrací stanovuje legislativně nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V tomto nařízení jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a dále způsob jejich měření a vyhodnocení.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb se stanoví pro hluk pronikající z venkovního prostředí do stavební konstrukce součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a k denní době. Pokud hluk obsahuje výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (lidská řeč), přičítá se další korekce – 5 dB.Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A se stanovuje pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a k denní době . Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (lidská řeč, hudba), přičítá se další korekce – 5 dB.

Dále dle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, musí dle § 25 stavba odolávat působení vlivu hluku a vibrací, přičemž musí být splněny všechny limitní hodnoty výše uvedeného nařízení vlády 148/2006 Sb. Dále dle § 31 a § 32 musí stěny, příčky a stropy splňovat požadavky stavební akustiky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost danou normovými hodnotami (viz. níže).

Neprůzvučnost stavebních konstrukcí

Neprůzvučností stavební konstrukce se rozumí schopnost konstrukce přenášet zvukovou energii v zeslabené míře. Pro snížení míry šíření hluku z venkovního prostředí do vnitřních prostorů stavebních konstrukcí (i naopak) a dále pro omezení šíření hluku mezi vnitřními chráněnými prostorami je nutné, aby tyto konstrukce splňovaly základní zvukoizolační požadavky. Tyto požadavky jsou stanoveny v ČSN 73 0532 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky“a to s ohledem na funkci místností a hlučnost sousedního prostředí. V případě svislých zděných konstrukcí se jedná o požadavek minimální hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R'w (nebo váženého normalizovaného rozdílu hladin DnT,w). Vážená stavební neprůzvučnost R'w se dále stanoví jako rozdíl laboratorní neprůzvučnosti Rw (ta je stanovena laboratorně na fragmentu zdiva) a korekce C (faktor přizpůsobení spektru), která je většinou rovna u jednovrstvých homogenních konstrukcí 2 dB. U složených konstrukcí se přesněji stanovuje výpočtem. Jednotlivé limitní hodnoty a výrobky společnosti Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s., které dané požadavky splňují, jsou uvedeny v tab. č. 1. - Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách (chráněný prostor přijímací) ČSN 73 0532. U složených konstrukcí skládajících se z pohledového zdiva Liapor R tl.100 a 195 mm jsou jednotlivé hodnoty uvedeny v tab. č. 2.

Tab. 1: Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách (chráněný prostor přijímací) ČSN 73 0532

Tab. 2: Výpočtem stanovené hodnoty složených konstrukcí s použitím pohledového zdiva Liapor R tlo. 100 a 195mm

U obvodových plášťů budov musí vzduchová neprůzvučnost vyhovovat minimálním požadavkům, které jsou dle ČSN 73 0532 stanoveny váženou neprůzvučností vnější obvodové konstrukce R'w a pro hodnocení ochrany místnosti před venkovním hlukem váženým rozdílem hladin DnT,w v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,2m.

Tab.3: Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov ČSN 73 0532

Ve většině případů se poněkud zjednodušeně předpokládá, že při splnění požadavků dle ČSN 73 0532 budou splněny i požadavky dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Zdící betonové tvárnice Liapor a Liatherm pro obvodové zdivo vykazují hodnoty stavební neprůzvučnosti vyšší než je 48 dB. Proto lze předpokládat, že požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště dle tab. 3 budou ve všech případech splněny.


zdroj: www.liapor.cz

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.